• Transport/Spedycja

  i kreowanie łańcucha dostaw kształtujemy procesy łańcucha dostaw przez strategię, która określa zestaw celów, jakie muszą zostać zrealizowane zarówno w zakresie wymagań klienta, jak i radzenia obie z wyzwaniami rynku. Dysponujemy dla klienta najbardziej dostępnymi cenami w takich kierunkach :

  Europa - Rosja

  Europa - Ukraina

  Europa - Białoruś

  Krajowe przewozy

  Rosja, Ukraina, Białoruś - Europa

  Wypełni Formularz klikając "kontakt"

  i w kilka minut dostaniesz odpowiedz ile ci będzie kosztował cały proces dostawy

  twojego towaru z punktu A do punktu B

 • Magazynowanie

  Dysponujemy magazynem na terenie w poblizu Warszawy miasto Błonie. W zakres naszych usług wchodzi : Przeładunek, skladowanie, etykietowanie. Dla bardziej szczegółowej informacji na ten temat prosimy kontaktowac się bezposrednio z nami lub wypełnić formę kliekając przycisc u góry "kontakt"

 • kompleksowa obsługa celna

  przesyłek w eksporcie i imporcie;

  wystawianie i elektroniczne przesyłanie karnetów TIR do systemu NCTS ; organizacja przeładunków pod dozorem celnym; reprezentacja Klienta za pośrednictwem agencji celnej przed Urzędem Celnym; obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej; wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia; doradztwo, dotyczące międzynarodowego obrotu towarowego, w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa: Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Konwencji TIR, CMR, Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o odpadach.

Aktualnośći

UWAGA! nowy adres Magazynu: P3 Błonie, Pass 20H, bud.14 05-870, Błonie

Kariera

Oferty pracy: Prosimy przesłaniu CV pod adres info@veis.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty są udostępniane tylko po bezpośrednim kontakcie info.veis.pl

Ochrona danych osobowych

Informacja w zakresie zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest VEIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: VEIS sp. Z o.o.). VEIS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail info@VEISl.pl, w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Cele przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania zlecenia jednorazowego, umowy/umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zlecenia jednorazowego, umowy/ umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. marketingu bezpośredniego usług – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją zlecenia jednostkowego, zawartej umowy/umów oraz związanych z procesem przetwarzania danych osobowych – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Kategorie odbiorców danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii: spółki powiązane z VEIS świadczące usługi: – spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek – agencje i przedstawicielstwa w sprawach celnych, w tym również spoza EOG, – marketingowe, w celu realizacji marketingu bezpośredniego administratora – płatnicze i finansowe – księgowo- finansowe – audytorskie i kontrolne – prawne i windykacyjne c) ubezpieczyciele d) dostawcy rozwiązań informatycznych e) nabywcy wierzytelności f) biura informacji gospodarczej g) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, orany podatkowe, w tym celne). Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Dane osobowe będą przekazywane poza EOG w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów oraz obsługi towarów celnych Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane: w celu wykonania zlecenia jednostkowego, umowy/umów – po upływie 3 lat do momentu wykonania zlecenia jednostkowego lub umowy, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zleceniem jednostkowym, umową/umowami lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, zaś w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym zawiązanych oraz przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń, w celu marketingu bezpośredniego – do upływu 1 roku od momentu wykonania zlecenia jednostkowego, do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy/umów, w którym to czasie występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych dla celów marketingowych albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu, w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, a także przeniesienia danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f). Po otrzymaniu sprzeciwu administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dla celów dowodowych VEIS prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. Osoba chcąca skorzystać z wyżej wymienionych praw powinna skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia jednostkowego lub umowy/umów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych koniecznych do zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Kontakt do nas

VEIS Sp. z o.o. ul. Pass 20H Bud.14,

05-870 Błonie

E-mail: info@veis.pl

NIP:5223074848, REGON:365746320

O nas

We value people over profits, quality over quantity, and keeping it real. As such, we deliver an unmatched working relationship with our clients.

Our team is intentionally small and skilled

Klauza informacyjna: Zdjęcia demonstrowane na tej stronie są zięciami przykładowymi i nie opisują fizycznego wyglądu jednostki magazynowej w żaden sposób. Niektóre zdjęcia pobrane z darmowych źródeł informacji co umożliwia korzystanie z nich. W razie jakichkolwiek problemów z prawami autorskimi lub zapotrzebowaniem większej ilości zdjęć które charakteryzują magazyn prosimy o kontakt.

Formularz kontaktowy